အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း