ရည်ရွယ်ချက်
 

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)     နိုင်ငံတော်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရေးအတွက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအတတ်
          ပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများကို လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးခြင်း။

(၂)      စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ၊ လုပ်သားဈေးကွက်(Labour Market) အခြေအနေ၊ ပညာရပ်အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်

          အလမ်း(Employment Opportunities)များအပေါ် အခြေခံကာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် သက်မွေးပညာရပ်အမျိုးအစားများနှင့် ကျောင်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်
          ပေးခြင်း။

(၃)     နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရပ်များကို သင်ယူလိုသူတိုင်း သင်ယူခွင့်ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)     အရည်အသွေးရှိသော နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရပ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ၊

          ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား မြှင့်တင်‌ပေးခြင်း။

(၅)     တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းစံနှုန်းများကို မျက်ခြည်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ကြားသင်ယူ လေ့ကျင့်မှုနည်းစနစ်

           များကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)     နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာသင်ကျောင်းများတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဖြစ်စေသည့် သင်တန်း များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်အတွက် လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်

          ခြင်းနှင့် သုတေသန ပြုခြင်းများ အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၇)     နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်း သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တရပ် တည်ထောင်ခြင်းနှင့် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း

          ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။