အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မြင်းခြံ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း