အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပူတာအို) သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း