လျှပ်စစ်စွမ်းအားဘာသာရပ်အတွက် GTHS ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများမှ B.Tech ပထမနှစ် တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း