အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရေနံချောင်း)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း