အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မော်လမြိုင်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း