အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များတွင် B.Tech ပထမနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) ဝင်ခွင့်ရသူများ စာရင်းအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနရှိ အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်များတွင် B.Tech ပထမနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်) ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

စဉ် ကျောင်းအမည်
 ၁ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ကျောက်ဖြူ)တွင်B.Tech(ပထမနှစ်)ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
 ၂ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မန္တလေး)တွင်B.Tech(ပထမနှစ်)ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
 ၃ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)တွင်B.Tech(ပထမနှစ်)ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
 ၄ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ)တွင်B.Tech(ပထမနှစ်)ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း