ဂျပန်-မြန်မာအောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(JMASVTI) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း