နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး အားသာချက်များ

(၁)    အမျိုးသားပညာရေးဥပဒ ပေါ်ထွက်လာပြီးနည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်     လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍသည် အဓိကပညာရေးစနစ်တစ်ရပ်အပါအဝင်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း။

(၂)  နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်     လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်     ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန (၁၂)ခုတို့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

(၃)     အလုပ်အကိုင်နေရာအသီးသီးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု စံချိန် စံညွှန်းများ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်း။

(၄)    နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမိတ်ဖက်များမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး  ကဏ္ဍအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီများ၊ငွေကြေးအကူအညီများ စသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း။

(၅)    နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာဦးစီးဌာနအား နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနအဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့ဆည်းခြင်း။

(၆)   နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဆိုင်ရာသင်တန်းများသို့ ပညာသင်     ထောက်ပံ့ကြေးများပေးခြင်း။

(၇)   နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဆိုင်ရာသင်တန်းများသို့ တက်ရောက် နိုင်ရန် အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်၊ ပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်၊ ကျား၊မ     ကန့်သတ်ချက် စသည့် ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေလျော့ပေးထားခြင်း။

 နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး အခွင့်အလမ်းများ
(၁)    တိုင်းဒသေကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများမှ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး    ကဏ္ဍအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု တိုးမြှင့်လာခြင်း။

(၂)     ကာလတိုကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကို စတင်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

(၃)     နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသစ်များ     ပေါ်ထွက်လာခြင်း။

(၄)    စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏လိုအပ်ချက်၊ အသေးစား အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏     လိုအပ်ချက်၊ အထူးစီးပွားရေး ဇုံများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သင်ကြားပေးနိုင်မည့်     (Demand Driven) စနစ်သို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။

(၅)    ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုအခြေအနေတိုးတက်လာခြင်း။

(၆)    တံခါးဖွင့် စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်     လာပြီးအလုပ်အကိုင် နေရာသစ်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်း။

(၇)    နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုကို ပြည်သူများ     သိရှိစေရန်နှင့် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် Website တည်ထောင်ခြင်း၊ ပညာပေး    ဇာတ်လမ်းတိုများ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့အား အလွယ်တကူ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်     အခွင့်အလမ်းများ ရှိလာခြင်း။

 နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး အနာဂါတ်အစီအစဉ်
(၁)   နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒမျေား     အတည်ပြု ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)     နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒမျေား     အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပြီးလျှင် ဥပဒပေါ အဖွဲ့အစည်းများကို အဆင့်အလိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၃)    အလုပ်အကိုင်နှင့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်သူများ     အားလုံးမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄)    နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းများ၏ စီမံအုပ်ချုပ်သူ     ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းများပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅)    ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သင်ရိုးများပြုပြင်ပြောင်းလဲ     နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)    နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်     ဆောင်ရွက်နေရာမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်     ပြည်နယ် အစိုးရများကပါ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်     နိုင်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၇)     နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်     အစိုးရများနှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပါ ပါဝင်လာစရေန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။