အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မိတ္ထီလာ)

school photo
school type