အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)

school photo
school type