အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မကွေး)

school photo
school type