နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတတ်သင်ကောလိပ်/သိပ္ပံ ကျောင်းများ၏ လိပ်စာများ

စဉ်

ကျောင်းအမည်

Phone

Mobile

Email Address

1

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆရာအတတ်သင်ကောလိပ် (TTTC)

၀၉၇၈၁၁၃၆၃၅၁

၀၉-၇၉၀၃၆၁၅၅၃

tptc@dtve.org

2

ကိုရီးယာ-မြန်မာ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ (KMTTTI)

-

၀၉-၅၄၀၂၅၆၀

ttti@dtve.org