ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းများ

စဉ်

ကျောင်းအမည်

English

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း

1

စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (SMVTI)

Singapore-Myanmar Vocational Training Institute (SMVTI) 

စင်ကာပူနိုင်ငံအစိုးရ

2

စက်မှုနည်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း (SITE)

School of Industrial Training and Education (SITE)

Sea Lion ကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

3

ကိုရီးယား-မြန်မာ နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ (KMTTTI)

Korea-Myanmar TVET Teacher Training Institute (KMTTTI) 

ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရ

4

ဂျပန်-မြန်မာ အောင်ဆန်းသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (JMASVTI)

Japan Myanmar Aung San Vocational Training Institute ( JMASVTI ) 

ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ