အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ငူ)

school photo
school type