စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်(Mechanical Engineering )