အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများ တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးနေရာများ အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀ -၂၂၆၀၀၀)နေရာများ၌ အောက်ဖော်ပြပါ (၂၁၀)ဦးအား ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှစ၍ ခန့်ထား လိုက်သည်-