အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပင်လုံ)

school photo
school type