အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပင်းပက်)

school photo
school type