အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ခန္တီး)

school photo
school type