အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) နေရာများ၌ တာဝန်ခန့်အပ်ထားရှိသူများစာရင်းအား ကြေညာခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၈-၉-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သပန/ အုပ်ချုပ်မှု (ခန့်ထား)/၂၀၂၂(၆၃၈၇)အရ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော ယာဉ်မောင်း(၅)ရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) နေရာများ၌ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်(၄၀)ဦးအား ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ ကျောင်းနှင့် ဌာန များတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှစ၍  ခန့်ထားလိုက် သည်-