စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်း (SMVTI)

school photo
school type