အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)

school photo
school type