အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လက်ပံတန်း)

school photo
school type