အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရေနံချောင်း)

school photo
school type