အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ချောက်)

school photo
school type