အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မြင်းခြံ)

school photo
school type