အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပူတာအို)

school photo
school type