အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္တီး)

school photo
school type