စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစားရင်း