မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အတွက် GTHS ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူများမှ B.Tech ပထမနှစ် တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း