အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(အင်းစိန်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း