အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)နေရာများ၌ တာဝန်ခန့်အပ်ထားရှိသူများစာရင်းအား ကြေညာခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၈-၉-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သပန / အုပ်ချုပ်မှု (ခန့်ထား)/၂၀၂၂(၆၃၈၇)အရ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) နေရာများ၌ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ် (၁၅၇)ဦးအား ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင် ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှ စ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်-

အသေးစိတ်ကြည့်ရှု့ရန် Download Link

 

Attachment