အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ပန်းတောင်း) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း