အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မြင်းခြံ) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း