မူဝါဒ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)    ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသောစီးပွားရေးကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ
         ပညာရပ်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂)     နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအား သင်ယူလိုသူတိုင်း သင်ယူခွင့်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊        

(၃)     ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဆိုင်ရာသင်တန်း အမျိုးအစားများနှင့် သင်ကြားသင်ယူလေ့ကျင့်မှု အခွင့်အလမ်းများ
          ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၄)    နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပိုမို ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်စေရေးအတွက် အားပေးမြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၅)     နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ဘဝ တစ်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူခွင့်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၆)     နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်ကြားသင်ယူလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်များအတွက် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိ
          စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၇)    လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်။