ဦးစီးရုံးချုပ် လိပ်စာများ

စဉ်

ဌာနခွဲအမည်

Phone

Mobile

Email Address

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၇

 

dg@dtve.org

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့

၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၃

 

dgoffice@dtve.org

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၄

 

nyanwinthan@dtve.org

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၆၇-၃၄၀၄၁၂၆

 

moekyawthu@dtve.org

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့

၀၆၇-၃၄၀၄၄၈၁

 

ddgoffice@dtve.org

စီမံကိန်းဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၄၉၄

၀၉-၅၀၆၀၈၇၂

plan@dtve.org

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၈

၀၉-၄၃၀၀၂၅၃၄

hrd@dtve.org

သင်တန်းရေးရာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၁၈၂

၀၉-၄၃၀၁၄၇၅၃

student@dtve.org

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၀၁၉

၀၉-၄၃၀၄၄၀၆၃

staff@dtve.org

၁၀

စီမံဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၀

၀၉-၄၀၂၅၀၅၄၉၀

management@dtve.org

၁၁

မူဝါဒဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၅၀၅

၀၉-၇၉၇၇၁၅၁၁၃

policydtvet@dtve.org

၁၂

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၄၇၇

၀၉-၄၂၀၇၀၄၃၆၇

frdoffice@dtve.org

၁၃

ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၃၄၀၄၃၈၉

၀၉-၂၅၀၁၀၀၈၅၃

budget@dtve.org