အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

-၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ (၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

-

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

-နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်၊လူရွယ်များမှ အခြေခံ ပညာ အထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊ နှစ်ရှည်ပညာ သင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် ကာလတိုအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြု့လုပ်နိုင်သည့် အတတ်ပညာများလေ့ကျင်‌့ သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသအတွင်းလိုအပ်ချက်အရ ကျွမ်းကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလေ့ကျင်‌့မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်းနံပါတ်        - ၀၉-၄၂၃၆၆၂၇၈၈  / ၀၉-၄၄၈၉၁၈၆၅၆

အီးမေးလိပ်စာ  -gthshta@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် မှ အထိ
‌ဒေါ်ချိုချိုမြင့် ၁.၆.၂၀၀၉ ၈.၉.၂၀၀၉
ဦးသက်လွင်တိုး ၉.၉.၂၀၀၉ ၁၂.၁၂.၂၀၁၁
ဦးမျိုးမြင့်အောင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၁၄.၅.၂၀၁၈
ဦးဌေးမြင့် ၁၇.၅.၂၀၁၈ ယနေ့အထိ

ဦးဌေးမြင့်            (လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီး)   

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
 
နှစ်အလိုက်မွေးထုတ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်ကျောင်းသားစာရင်း
စဉ်
ကျောင်းအမည်
ပညာသင်နှစ်
BT သင်တန်း
EcT သင်တန်း
ET သင်တန်း
AMT သင်တန်း
MT သင်တန်း
BST သင်တန်း
စုစုပေါင်း
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၀-၂၀၁၁
၅၅
၂၆
၂၀
၂၇
၃၅
၁၄
၁၇၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၁-၂၀၁၂
၁၁
၁၆
-
-
၃၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၂-၂၀၁၃
၂၃
၁၇
-
၅၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၃-၂၀၁၄
၁၂
၁၂
-
၁၁
-
-
၃၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၄-၂၀၁၅
၁၆
-
၄၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
-
၃၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀
၁၅
၁၅
၂၁
၁၅
-
၈၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
၂၉
၂၂
၂၀
၂၅
၂၂
-
၁၁၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉
၂၄
၂၁
၂၇
၂၈
၂၂
-
၁၂၂
၁၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
၂၀၁၉-၂၀၂၀
၂၄
၂၁
၂၆
၂၄
၂၄
-
၁၁၉
စုစုပေါင်း
၂၁၄
၁၃၆
၁၃၀
၁၉၃
၁၃၀
၁၄
၈၁၇
 
 
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သော ကာလတိုသင်တန်းများအခြေအနေ
စဉ်
ကျောင်းအမည်
သင်တန်း
ကာလ
သင်တန်းအမည်
သင်တန်းသားဉီးရေ
သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား
ပေါင်း
ကျား
ပေါင်း
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၀.၆.၂၀၁၅) မှ (၂၃.၈.၂၀၁၅)ထိ
 
၁၁
၁၂
၂၃
၂၇
၃၃
၃၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၇.၆.၂၀၁၅) မှ (၂၃.၈.၂၀၁၅)ထိ
အခြေခံဒီဇယ်နှင့်ဓါတ်ဆီ
အင်ဂျင်ပြုပြင်သင်တန်း
၂၆
-
၂၆
၂၆
-
၂၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၄.၇.၂၀၁၅ )မှ (၂၃.၈.၂၀၁၅)ထိ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
-
-
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၄.၇.၂၀၁၅ )မှ (၂၃.၈.၂၀၁၅)ထိ
တွင်ခုံနှင့်အခြေခံဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၆
-
၁၆
၁၆
-
၁၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၄.၇.၂၀၁၅) မှ (၂၃.၈.၂၀၁၅)ထိ
အခြေခံကွန်ပျူတာသင် တန်း
၁၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁.၁၀.၂၀၁၅) မှ (၃၁.၁၀.၂၀၁၅)ထိ
လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ကိရိယာများ
ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
၃၁
-
၃၁
၃၁
-
၃၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁.၁၀.၂၀၁၅) မှ (၃၁.၁၀.၂၀၁၅)ထိ
အခြေခံပန်းရံသင်တန်း
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁.၁၀.၂၀၁၅) မှ (၃၁.၁၀.၂၀၁၅)ထိ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပြုပြင်
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
၁၉
-
၁၉
၁၉
-
၁၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၁.၁၁.၂၀၁၅) မှ (၂၇.၁၂.၂၀၁၅)ထိ 
အခြေခံကွန်ပျူတာသင် တန်း
၁၄
၁၈
၂၂
၁၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၁.၁၁.၂၀၁၅) မှ (၂၇.၁၂.၂၀၁၅)ထိ 
‌လေ‌‌အေးပေးစက်နှင့်
ရေခဲသေတ္တာပြုပြင် သင်တန်း
၂၉
-
၂၉
၂၉
-
၂၉
၁၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၁.၁၁.၂၀၁၅) မှ (၂၇.၁၂.၂၀၁၅)ထိ 
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်သင်တန်း
၂၈
၂၉
၄၇
၆၁
၇၅
၁၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၅.၂၀၁၆)  မှ  (၂၇.၅.၂၀၁၆)ထိ
အခြေခံစက်ပြင်သင်တန်း
၂၈
-
၂၈
၂၈
-
၂၈
၁၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၅.၂၀၁၆)  မှ (၂၇.၅.၂၀၁၆)ထိ
လျှပ်စစ်ဂဟေဆက် သင်တန်း
၁၈
-
၁၈
၁၈
-
၁၈
၁၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၅.၂၀၁၆)  မှ (၆.၅.၂၀၁၆)ထိ
လက်သမားသင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၁၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၉.၅.၂၀၁၆)  မှ (၁၃.၅.၂၀၁၆)ထိ
အုတ်စီပန်းရံသင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၁၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၆.၅.၂၀၁၆) မှ (၂၀.၅.၂၀၁၆)ထိ
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြင် သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၁၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၃.၅.၂၀၁၆) မှ (၂၇.၅.၂၀၁၆)ထိ
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၁၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၀.၆.၂၀၁၆) မှ (၂၄.၆.၂၀၁၆)ထိ
ပန်းရံ၊သံချည်သံကွေးအ‌ခြေခံသင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၁၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၀.၁၀.၂၀၁၆)မှ (၃၀.၁၀.၁၆)ထိ
အခြေခံပန်ရံသင်တန်း
၁၀
၁၁
၂၁
၂၅
၃၁
၃၆
၂၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၇.၁၀.၂၀၁၆) မှ (၁၁.၁၁.၁၆)ထိ
Basic,Programming,Interfacing
၂၈
၃၄
၅၁
၆၅
၇၉
၂၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၅.၁၁.၂၀၁၆)မှ
(၁၈.၁၂.၂၀၁၆)ထိ
Domestic Electrical Wiring and
Maintenance 
၂၀
၁၀
၃၀
၃၀
၃၅
၄၀
၂၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၉.၁.၂၀၁၇)မှ (၂၇.၁.၂၀၁၇)ထိ
တစ်လုံးထိုးဒီဇယ် အင်ဂျင်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၂၄
-
၂၄
၂၄
-
၂၄
၂၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၉.၁.၂၀၁၇)မှ (၃၁.၁.၂၀၁၇)ထိ
အခြေခံလျှပ်စစ်ဂဟေဆက်သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၂၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
  (၃.၄.၂၀၁၇)မှ (၉.၄.၂၀၁၇)ထိ
 Electrical Wiring  Installation and Maintenance 
၁၈
-
၁၈
၁၈
-
၁၈
၂၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
  (၄.၄.၂၀၁၇)မှ   (၁၀.၄.၂၀၁၇)ထိ
Basic Bricklaying Course
၂၀
-
၂၀
၂၀
-
၂၀
၂၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၄.၄.၂၀၁၇)မှ (၂၉.၄.၂၀၁၇)ထိ
Repair and Maintenance oF Single Cylinder Diesel Engines
၁၄
-
၁၄
၁၄
-
၁၄
၂၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၅.၂၀၁၇)မှ
 (၁၀.၅.၂၀၁၇)ထိ
Repair and Maintenance oF Single Cylinder Diesel Engines
၁၅
-
၁၅
၁၅
-
၁၅
၂၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၂.၆.၂၀၁၇)မှ
 (၃၀.၆.၂၀၁၇)ထိ
Repair and Maintenance oF Single Cylinder Diesel Engines
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၂၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၅.၇.၂၀၁၇)မှ
 (၁၈.၇.၂၀၁၇)ထိ
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၃၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၀.၇.၂၀၁၇)မှ
 (၂၉.၇.၂၀၁၇)ထိ
လျှပ်စစ်ဂဟေဆက် သင်တန်း
၂၀
-
၂၀
၂၀
-
၂၀
၃၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၈.၂၀၁၇) မှ
 (၁၇.၈.၂၀၁၇)ထိ
အ‌ခြေခံဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြူမှုသင်တန်း 
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၃၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၈.၉.၂၀၁၇)မှ
 (၂၉.၉.၂၀၁၇)ထိ
Motor Cycle Overhauling 
၁၆
-
၁၆
၁၆
-
၁၆
၃၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၁.၁၀.၂၀၁၇)မှ
(၂၆.၁၁.၂၀၁၇)ထိ
Bricklaying Course
၁၆
၂၃
၂၂
၂၆
၂၉
၃၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၁.၁၀.၂၀၁၇)မှ
(၂၆.၁၁.၂၀၁၇)ထိ
Domestic Electrical Wiring Installation and Maintenance
၂၈
၃၁
၂၄
၂၅
၂၇
၃၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၄.၁၁.၂၀၁၇)မှ
(၃၀.၁၁.၂၀၁၇)
Overhauling of Single Cylinder Diesel Engine 
၂၃
-
၂၃
၂၃
-
၂၃
၃၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၆.၁၁.၂၀၁၇)မှ (၃၀.၁၁.၂၀၁၇)
Applied Electronics
၁၁
၁၅
၂၆
၃၂
၄၀
၄၇
၃၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂.၁၂.၂၀၁၇)မှ
(၃၀.၁၂.၂၀၁၇)ထိ
Bricklaying Course
၁၃
၁၈
၁၇
၂၀
၂၂
၃၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၃.၁၂.၂၀၁၈)မှ
(၁၇.၁၂.၂၀၁၈)ထိ
အခြေခံဒီဇယ်စက်ပြင် သင်တန်း
၂၉
-
၂၉
၂၉
-
၂၉
၃၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၄.၁၂.၂၀၁၈)မှ
(၁၈.၁၂.၂၀၁၈)ထိ
အခြေခံဒီဇယ်စက်ပြင် သင်တန်း
၂၄
-
၂၄
၂၄
-
၂၄
၄၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၉.၁.၂၀၁၉)မှ
(၁၈.၁.၂၀၁၉)ထိ
သံဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၇
-
၁၇
၁၇
-
၁၇
၄၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁-၂-၂၀၁၉  )မှ (၁၅-၂-၂၀၁၉)ထိ
တစ်လုံးထိုးဒီဇယ် အင်ဂျင်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၂၀
-
၂၀
၂၀
-
၂၀
၄၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁-၂-၂၀၁၉  )မှ (၁၅-၂-၂၀၁၉)ထိ
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင် သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၄၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၈-၂-၂၀၁၉)မှ (၂၂-၂-၂၀၁၉)ထိ 
အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၂၈
-
၂၈
၂၈
-
၂၈
၄၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၅-၂-၂၀၁၉)မှ (၁-၃-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၄၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၄-၃-၂၀၁၉) မှ (၈-၃-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
၃၀
-
၃၀
၃၀
-
၃၀
၄၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၁-၃-၂၀၁၉)မှ (၁၅-၃-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၂၇
-
၂၇
၂၇
-
၂၇
၄၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၈-၃-၂၀၁၉)မှ (၂၂-၃-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
၂၈
-
၂၈
၂၈
-
၂၈
၄၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁.၅.၂၀၁၉)မှ (၁၅.၅.၂၀၁၉)ထိ
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်သင်တန်း
၁၈
-
၁၈
၁၈
-
၁၈
၄၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၃-၄-၂၀၁၉)မှ (၁၇-၅-၂၀၁၉)ထိ
Arduino Programming and Interfacing Taining 
၁၄
၂၉
၄၃
၄၄
၅၉
၁၀၃
၅၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၆.၅.၂၀၁၉)မှ (၁၇.၅.၂၀၁၉)ထိ
Theodolite and Levelling
၁၃
၂၀
၁၉
၂၅
၄၄
၅၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၆.၅.၂၀၁၉)မှ (၁၉.၅.၂၀၁၉)ထိ
House Wiring &Installation
၁၈
၂၃
-၈
-၂၁
-၂၉
၅၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၃-၄-၂၀၁၉)မှ (၁၅-၅-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း(ICT)
၁၇
၂၃
၂၈
၃၉
၆၇
၅၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၀-၅-၂၀၁၉)မှ (၃၁-၅-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
၃၆
၄၅
-၁၈
-၄၅
-၆၃
၅၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၀-၅-၂၀၁၉)မှ (၃၁-၅-၂၀၁၉)ထိ
Motor Control
၁၈
၂၃
-၈
-၂၁
-၂၉
၅၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၃-၆-၂၀၁၉)မှ (၉-၆-၂၀၁၉)ထိ
AutoCAD 2D
၁၄
၁၅
၂၇
၄၀
၆၇
၅၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၀-၅-၂၀၁၉)မှ (၁၄-၆-၂၀၁၉)ထိ
Aircon and Referigeration
Maintanance and Installation
-
-
၅၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၄-၆-၂၀၁၉)မှ (၁၂-၇-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၁၁
၁၃
၁၆
၁၉
၅၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁-၇-၂၀၁၉) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၉)ထိ
တစ်လုံးထိုးဒီဇယ်စက်ပြင်သင်တန်း
၂၃
-
၂၃
၂၃
-
၂၃
၅၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁-၈-၂၀၁၉) မှ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ထိ
ဆိုင်ကယ်စက်ပြင်  သင်တန်း
၂၁
 
၂၁
၂၁
 
၂၁
၆၀
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၅-၈-၂၀၁၉) မှ (၃၀-၈-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာ  သင်တန်း
၁၁
၁၄
၁၈
၂၁
၆၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၉-၉-၂၀၁၉) မှ (၂၃-၉-၂၀၁၉)ထိ
ပန်းရံ၊ အုတ်စီသင်တန်း၊ Basic Bricklaying Course
၁၃
၁၉
၁၉
၂၂
၂၅
၆၂
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၆-၁၀-၂၀၁၉)  မှ  (၈-၁၁-၂၀၁၉)ထိ
အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၁၆
၁၉
၂၃
၂၇
၆၃
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၅-၁၂-၂၀၁၉)မှ (၁၉-၁၂-၂၀၁၉)ထိ
သံဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၄
-
၁၄
၁၄
-
၁၄
၆၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂-၁၂-၂၀၁၉)မှ (၂၀-၁၂-၂၀၁၉)ထိ
‌အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၁၄
၁၈
၂၂
၆၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၃-၁၂-၂၀၁၉)မှ (၂၂-၁၂-၂၀၁၉)ထိ
တစ်လုံးထိုးဒီဇယ်စက်ပြင်သင်တန်း
၁၇
-
၁၇
၁၇
-
၁၇
၆၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၃-၁၂-၂၀၁၉)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ထိ
Estimate သင်တန်း
၁၃
၁၉
၂၆
၃၂
၃၉
၆၇
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၅-၁၂-၂၀၁၉)မှ (၃-၁-၂၀၂၀)ထိ
အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းနည်းသင်တန်း
-
-
၆၈
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၁၇-၂-၂၀၂၀)မှ (၇-၃-၂၀၂၀)ထိ
အခြေခံလျှပ်စစ်သံဂဟေ ဆက်သင်တန်း
၁၇
-
၁၇
၁၇
-
၁၇
၆၉
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း (ဟင်္သာတ)
(၂၄-၂-၂၀၂၀)မှ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ထိ
အခြေခံကွန်ပျူတာ သင်တန်း
၁၂၁
၁၃
၁၃၄
၁၂၁
၁၃
၁၃၄
 
 
 
 
၁၉၃
၄၂
၂၃၅
၁၉၃
၄၂
၂၃၅
 
 

 

 

ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

-ကရင်ကျောင်းလမ်း နှင့် ရေကြည်ကျောင်းလမ်းကြား၊ တာငါးဆယ်တောင် ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

-မြေအကျယ်အဝန်းမှာ (၁.၃၇၈ ဧက)ရှိပါသည်။

-ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဟင်္သာတ) နှင့် အနီကပ်တည်ရှိပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

-

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ကျောင်းသား/သူများအားတစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀၀ိ/-)ကို နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လစဥ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
    ကျောင်းသား/သူများအား လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းစင်းစေရန် းကို အပတ်စဥ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်းအောက်ဖေါ်ပြပါပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးပါသည်-
(၁)လုပ်ငန်းခွင် Safety ဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပွဲ 
(၂)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပညာပေးေဟာပြောပွဲ
(၃)မီးဘေးအန္တရာယ်
(၄)ယာဥ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း၊
(၅)ဆေးရွက်ကြီးနှင့်မူးယစ်ဆေးကင်စင်ရေး၊
(၆)လူကုန်ကူးမှုပပြောက်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲ
(၇)ရာဇဝတ်မှုလျှောနည်းပပြောက်ရေး
(၈)ကြက်ခြေနီဆိုင်ရာဟောပြောပွဲ
(၉)ယဥ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း 
    ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီး ကျောင်းသား/သူများကို အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေးအတွက် အသိပေး အကြောင်း ကြားခြင်း၊ပြင်ပလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက GTHS အောင်လက်မှတ်ဖြင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်ဝင် ရောက်နိုင်ပြီး အထူးအောင်မြင်ပြီးဆက်လက်ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် ပထမနှစ်AGTI သင်တန်းကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိပါမည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသောသင်တန်းသားဉီးရေ(ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊မ ၊စုစုပေါင်း)
စဉ် ကျောင်းအမည် သင်တန်းအမည် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
အဆောက်အဉီနည်းပညာသင်တန်း( BT) ၂၉ ၁၀ ၃၉ ၂၀ ၂၄
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်   တန်း ( ET) ၃၀ ၃၃ ၂၆ ၂၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၂၁ ၂၁ ၁၉ ၂၁
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ  သင်တန်း(AMT) ၃၇ ၃၇ ၂၆ ၂၆
အစိုးရနည်းပညာအထက်
တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းသင်တန်း(MT) ၂၉ ၂၉ ၂၄ ၂၄
စုစုပေါင်း ၁၃ ၁၅၉ ၁၁၅ ၁၂၁
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

-

စဉ် ဘာသာရပ် ဆရာ/ဆရာမ ဦးရေ
ကျား ‌ပေါင်း
အဆောက်အဦးနည်းပညာသင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း
စက်ပစ္စည်းခုတ်စား၊ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း
‌မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
စာပေ ၁၄ ၁၅
သုတနည်းပညာသင်တန်း -
စုစုပေါင်း ၁၈ ၃၀ ၄၈
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

<p>GTHS တက်ရောက်ဆဲနှင့်အောင်မြင်ပြီးကျောင်းသား/သူများအတွက် TVETဆိုင်ရာ Scholarship အခွင့်အလမ်းများကို ဦးစီးဌာနမှဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ယခုလက်ရှိတွင် တရုပ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွင်တက်ရောက်နေသူများလည်းရှိပါသည်။</p>