အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း( မုံရွာ )ကို ၂၀၀၉ခုနှစ် ၊ မေလ ( ၅ )ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်သည်၊ ME (Mechanical)၊ ကထိက( ၅.၅.၂၀၀၉ မှ ၅.၃.၂၀၁၂ )၊ ဦးထွန်းမြိုင် ME (Electrical Power)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၆.၃.၂၀၁၂ မှ ၂၈.၅.၂၀၁၈)၊ ဦးသော်ဇင်မျိုး၊ ME(Mechanical) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (၃၀.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့ထိ) တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဒေသအသီးသီးတွင် လူငယ်၊ လူရွယ်များမှ အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များလေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များ အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့် အတတ်ပညာများလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် ဒေသ အတွင်းစက်မှုပညာကျွမ်းကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၅၆၃၆၃၉
e-mail လိပ်စာ- gthsmya@dtve.org

 

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်၊ ME(Mechanical)၊ ကထိက (၅.၅.၂၀၀၉ မှ ၅.၃.၂၀၁၂)
ဦးထွန်းမြိုင်၊ ME(Electrical Power)ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၆.၃.၂၀၁၂မှ ၂၈.၅.၂၀၁၈)
ဦးသော်ဇင်မျိုး၊ ME၊(Mechanical) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (၃၀.၅.၂၀၁၈ မှ ယနေ့ထိ)

 

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

(က)ပုံမှန်သင်တန်းမှ မွေ:ထုတ်စာရင်း 

စဉ် ပညာသင်နှစ် BT EcT ET AMT MT RACT စုစုပေါင်း
ကျား ​ပေါင်း ကျား ​ပေါင်း ကျား ​ပေါင်း ကျား ​ပေါင်း ကျား ​ပေါင်း ကျား ​ပေါင်း
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၄ ၂၀ ၄၄ ၂၃ ၂၀ ၄၃ ၂၆ ၁၂ ၃၈ ၃၀ ၃၃ ၂၆ ၃၅ ၁၃ ၂၀၆
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၆ ၁၈ - - - - ၁၁ - ၁၁ - - ၃၈
၂၀၁၂-၂၀၁၃ - - - - - ၂၃
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၆ ၂၄ - - - ၁၁ ၁၅ - - - - - ၄၇
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၁ ၁၇ - - - - ၄၃
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၀ ၁၄ - - - - ၄၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၀ ၁၉ ၁၁ ၁၃ ၁၀ ၁၃ ၂၀ - ၂၀ ၁၅ ၁၆ - - - ၈၁
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၇ ၂၂ ၁၅ ၂၁ ၂၁ ၂၇ ၁၃ ၁၆ ၁၄ ၂၀ - - - ၁၀၆
စုစုပေါင်း ၇၃ ၉၄ ၁၆၇ ၆၁ ၃၅ ၉၆ ၇၅ ၃၂ ၁၀၇ ၉၉ ၁၀၅ ၈၀ ၁၉ ၉၉ ၁၁ ၁၅ ၅၈၉

 (ခ) ကာလတိုသင်တန်းမှ မွေးထုတ်စာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦ:ရေ
ကျား ​ပေါင်း
၂၀၁၅ မှ၂၀၁၆ ထိ ၂၇.၄.၂၀၁၅ မှ
၂.၆.၂၀၁၅ ထိ
 (၁)လခွဲ
လယ်ယာသုံး
စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
၃၀ - ၃၀
၂၉.၆.၂၀၁၅ မှ
၇.၈.၂၀၁၅ ထိ
 (၁)လခွဲ
လယ်ယာသုံး
စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
၂၈ - ၂၈
၂၉.၆.၂၀၁၅ မှ
၇.၈.၂၀၁၅ ထိ
(၁)လခွဲ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၂၆ ၂၉
၂၄.၈.၂၀၁၅ မှ
၂.၁၀.၂၀၁၅ ထိ
(၁)လခွဲ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၂၄ ၂၅
၃၀.၁၁.၂၀၁၅ မှ
၈.၁.၂၀၁၆ ထိ
(၁)လခွဲ
လယ်ယာသုံး
စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်း
၂၆ - ၂၆
၃၀.၁၁.၂၀၁၅ မှ
၈.၁.၂၀၁၆ ထိ
(၁)လခွဲ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၁၀ ၁၅
၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၇ ထိ ၁၁.၈.၂၀၁၆ မှ
၁၆.၉.၂၀၁၆ ထိ
(၁)လ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၁၁ ၂၀
၂၉.၈.၂၀၁၆ မှ
၂၃.၉.၂၀၁၆ ထိ
(၁)လ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၁၅
၁၆.၁.၂၀၁၇ မှ
၂၆.၂.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၂၀ ၂၅
၁၆.၁.၂၀၁၇ မှ
၂၆.၂.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
မီးသွယ်တန်းခြင်း
သင်တန်း
၁၅ - ၁၅
၁၆.၁.၂၀၁၇ မှ
၂၆.၂.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အခြေခံလျှပ်စစ်
ဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၅ - ၁၅
၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၈ ထိ ၂.၅.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၅.၂၀၁၇ ထိ
(၁) လ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၂၀ ၁၀ ၃၀
၂.၅.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၅.၂၀၁၇ ထိ
(၁) လ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
မီးသွယ်တန်းခြင်း
သင်တန်း
၁၅ - ၁၅
၂.၅.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၅.၂၀၁၇ ထိ
(၁) လ
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်
သင်တန်း
၁၃ - ၁၃
၂.၅.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၅.၂၀၁၇ ထိ
(၁) လ
အခြေခံလျှပ်စစ်
ဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၁ ၁၂
၂.၅.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၅.၂၀၁၇ ထိ
(၁) လ
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်
ပြုပြင်မှုသင်တန်း
၁၃ - ၁၃
၁၈.၉.၂၀၁၇ မှ
၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
၁၈.၉.၂၀၁၇ မှ
၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်
သင်တန်း
၁၈.၉.၂၀၁၇ မှ
၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
မီးသွယ်တန်းခြင်း
သင်တန်း
၁၆ - ၁၆
၁၈.၉.၂၀၁၇ မှ
၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်
ပြုပြင်မှုသင်တန်း
-
၁၈.၉.၂၀၁၇ မှ
၁၃.၁၀.၂၀၁၇ ထိ
(၁)လ
အခြေခံလျှပ်စစ်
ဂဟေဆက်သင်တန်း
၁၀ - ၁၀
၁၉.၃.၂၀၁၈ မှ
၃၀.၃.၂၀၁၈ ထိ
(၁၂)ရက်
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
(Mobile-1)
၁၂ ၂၆ ၃၈
၃၁.၃.၂၀၁၈ မှ
၁၁.၄.၂၀၁၈ ထိ
(၁၂) ရက်
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
(Mobile-1)
၁၅ ၂၇ ၄၂
၁၉.၃.၂၀၁၈ မှ
၃၁.၃.၂၀၁၈ ထိ
(၁၅)ရက်
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
မီးသွယ်တန်းခြင်း
သင်တန်း
(Mobile-1)
၁၆ ၁၈
၂၀၁၈ မှ ၂၀၁၉ ထိ ၂၇.၄.၂၀၁၈ မှ
၁၂.၅.၂၀၁၈ ထိ
(၁၂)ရက်
အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်း
(Mobile-2)
၁၀ ၃၄ ၄၄
၂၄.၄.၂၀၁၈ မှ
၁၂.၅.၂၀၁၈ ထိ
(၁၅)ရက်
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်
မီးသွယ်တန်းခြင်း
သင်တန်း
(Mobile-2)
၁၆ ၁၇
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့မှ အလုံသို့ သွားသည့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး ၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်အတွင်း ၊ အားသစ်လမ်း နှင့် ဇမ္ဗူ့သပြေ လမ်းကြားရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ဝင်းအတွင်း၊ လောင်ဂျီကျူ့ ၂၂ဒီဂရီ ၁၆၀၀၉၄၅မိနစ် နှင့် လတ္တီကျူ့ ၉၅ဒီဂရီ ၁၀၄၅၄၂၉ မိနစ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ကျောင်းမြေအကျယ်အဝန်းမှာ  ဧရိယာအားဖြင့် (၁၄.၂၄၇) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

ADB (Asia Development Bank)အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

 

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

တက်ရောက်သင်ကြားလျှက်ရှိသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား တစ်ဦးလျှင် တစ်လ (၃၀၀၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးထားပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

ဒုတိယနှစ်အတန်းတင်စာမေးပွဲကို အထူးအောင်မြင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိခြင်း၊ ရိုးရိုးအောင်မြင်သူများအား GTHS အောင်လက်မှတ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ၀င်ရောက်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိခြင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပြင်ပဖြေဆိုခွင့်ရရှိခြင်း စသည့်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦးနည်းပညာသင်တန်း ၁၆ ၁၂ ၂၈ ၂၂ ၃၁
အီလက်ထရောနစ်
နည်းပညာ
သင်တန်း
၂၃ ၃၀ ၁၉ ၂၃
လျှပ်စစ်
နည်းပညာ
သင်တန်း
၂၄ ၃၁ ၁၂ ၂၀
မော်တော်ယာဉ်
နည်းပညာ
သင်တန်း
၃၃ - ၃၃ ၁၉ - ၁၉
စက်ပစ္စည်း
အစိတ်အပိုင်းများ
ထုတ်လုပ်ခြင်း
နည်းပညာ
သင်တန်း
၂၉ ၃၀ ၂၅ ၂၈
စုစုပေါင်း ၁၂၅ ၂၇ ၁၅၂ ၉၇ ၂၄ ၁၂၁

 

သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် သင်တန်းအမည် ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန ၁၃
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန ၁၁
လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန ၁၁
မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာဌာန  
စက်ပစ္စည်းခုတ်စား၊ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာဌာန ၁၁
စာပေ   ၁၅ ၁၅
ကွန်ပျူတာ  
  စုစုပေါင်း ၁၃ ၆၂ ၇၅
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

Scholarship ၀င်ခွင့်များ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက သက်မွေးပညာသင်ကျောင်းများတွင် ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ Scholarship ၀င်ခွင့်‌ဖြေဆိုအောင်မြင်သဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံရှိ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မောင်၀င်းမင်းသန်း (IIAMT-1)နှင့် မစန္ဒာဖြိုး (IIMT-1)တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မသီရိ (IIEcT-1) တို့ဖြစ်ပါသည်။