အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း( သံတွဲ )ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်တင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား
ခဲ့ပြီး( ၁. ၁၂. ၁၉၉၈ )ခုနှစ်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ
သည်။ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်ခိုင်  ME (   Electronics   )မှ()ရက်မှ ()  ရက်ထိ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်
ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ​ဒေါက်တာ​အောင်မျိုးဝင်း Ph.D (Mechnical)မှ တာဝန်ယူထမ်း​ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း( သံတွဲ )ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်တင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား
ခဲ့ပြီး( ၁. ၁၂. ၁၉၉၈ )ခုနှစ်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ
သည်။ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်ခိုင်  ME (   Electronics   )မှ ()ရက်မှ ()ရက်ထိ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ​ဒေါက်တာ​အောင်မျိုးဝင်း Ph.D (Mechnical)မှ ယ​နေ့ထိ တာဝန်ထမ်း​ဆောင်လျက်
လျှက်ရှိပါသည်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

ဖုန်းနံပါတ်          -၀၄၃-၆၅၃၂၁
                       -၀၄၃-၆၅၃၂၀
E mail လိပ်စာ   - Thantwe2013@gmail.com

New Email: gtitte@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် တာဝန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောခုနှစ် မှတ်ချက်
မှ ထိ
၁။ ဦးြမသိန်း အလုပ်ရုံမှူး ၈.၅.၁၉၈၂ ၂.၁၁.၁၉၈၃  
(တာဝန်ခံ)
၂။ ဦးကျော်စိန် နည်းြပ ၂.၁၁.၁၉၈၃ ၂၈.၁၁.၁၉၈၆  
(တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်)
၃။ ဦးြမင့်လွင် ကျောင်းအုပ် ၂၈.၁၁.၁၉၈၆ ၃၁.၁၀.၁၉၈၉  
၄။ ဦးစိုးဝင်း အလုပ်ရုံမှူး ၆.၁၁.၁၉၈၉ ၁.၆.၁၉၉၀  
(တာဝန်ခံ)
၅။ ဦးကံမြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး ၁.၆.၁၉၉၀ ၃၁.၅.၁၉၉၃  
၆။ ဦးစိုးမောင် အလုပ်ရုံမှူး ၃၁.၅.၁၉၉၃ ၂၇.၁.၁၉၉၄  
(တာဝန်ခံ)
၇။ ဦးတင်ဝင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ၂၈.၁.၁၉၉၄ ၂၄.၁၁.၁၉၉၉  
၈။ ဒေါ်ဆွေဆွေဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး ၂၄.၁၁.၁၉၉၉ ၃.၇.၂၀၀၁  
၉။ ဒေါ်နော်စေးသွယ် လ/ထ ကထိက (တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်) ၃.၇.၂၀၀၁ ၁၄.၁၀.၂၀၀၂  
၁၀။ ဦးကျော်စွာတင့် ခေတ္တကျောင်းအုပ် ၁၄.၁၀.၂၀၀၂ ၂၈.၂.၂၀၀၅  
၁၁။ ဦးသန်းထိုက်ကျော် ခေတ္တကျောင်းအုပ် ၁.၃.၂၀၀၅ ၁၃.၁၂.၂၀၁၀  
၁၂။ ဦးမျိုးမြင့်ခိုင် ကျောင်းအုပ်ကြီး ၁၄.၁၂.၂၀၁၀    
၁၃ ​ဒေါက်တာ​အောင်မျိုးဝင်း ​​ကျောင်းအုပ်ကြီး   ယ​နေ့ထိ  
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ပုံမှန်သင်တန်းသားသင်တန်းသူများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ကျား စုစုပေါင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၄၈ ၃၇ ၈၅
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၈၃ ၂၇ ၁၁၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၉၅ ၃၀ ၁၂၅
စုစုပေါင်း ၂၂၆ ၉၄ ၃၂၀

 

သင်တန်းအပတ်စဉ်အလိုက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ကာလတိုသင်တန်းသားသူများစာရင်း

စဥ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းသားဦးရေ သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၈.၆.၂၀၁၅မှ ၃.၇.၂၀၁၅ထိ လက်သမား၊ပန်းရံ ၅၀ ၅၀ ၅၀ ၅၀
ဝါယာရိန်း ၄၉ ၅၃ ၄၉ ၅၃
၁.၁၂.၂၀၁၅မှ ၃၁.၁.၂၀၁၆ထိ ကွန်ပျူတာ ၁၄ ၁၆ ၁၄ ၁၆
Auto CAD ၁၂ ၁၂
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ် တန်းနည်းပညာ
၅.၂.၂၀၁၆မှ ၄.၃.၂၀၁၆ထိ Computer ၁၁ ၁၁
၁၆.၅.၂၀၁၆မှ ၁၅.၆.၂၀၁၆ထိ Computer ၁၉ ၂၄ ၁၉ ၂၄
၁.၇.၂၀၁၆မှ ၃၁.၇.၂၀၁၆ထိ Computer ၂၃ ၂၆ ၂၃ ၂၆
၁.၈.၂၀၁၆မှ ၃၁.၈.၂၀၁၆ထိ Computer ၁၂ ၁၅ ၂၇ ၁၂ ၁၅ ၂၇
၁.၉.၂၀၁၆မှ ၃၀.၉.၂၀၁၆ထ Computer ၁၂ ၁၅ ၂၇ ၁၂ ၁၅ ၂၇
၁၇.၁၀.၂၀၁၆မှ ၄.၁၁.၂၀၁၆ထိ Theodolite and Levelling Course ၁၈ ၁၂ ၃၀ ၁၈ ၁၂ ၃၀
၇.၁၁.၂၀၁၆မှ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆ထိ Basic Wiring ၂၅ ၁၆ ၄၁ ၂၅ ၁၆ ၄၁
Basic Welding ၂၀ ၂၅ ၂၀ ၂၅
Estimating ၂၉ ၂၅ ၅၄ ၂၉ ၂၅ ၅၄
၁၀ ၁.၁.၂၀၁၇မှ ၃၁.၁.၂၀၁၇ထိ Computer ၁၁
၁၁ ၁.၂.၂၀၁၇မှ ၂၈.၂.၂၀၁၇ထိ Computer ၁၀ ၁၀
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ရခိုင်ပြည်နယ်
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )သည် အမှတ်( ၂ )ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတွင်တည်
ရှိပြီး စုစုပေါင်းဧရိယာမှာ( ၁၃.၉၁၁ ဧက )၊လက်ယာဘက်တွင် အ.ထ.က( ၁ ) ၊ လက်ဝဲဘက်တွင်
ကြေးနန်းဝင်းနှင့် ကျောင်းနောက်ဘက်တွင် သံတွဲချောင်းတို့တည်ရှိပါသည်။
                အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ( သံတွဲ )တွင် ပင်မစာသင်ဆောင်မကြီး( ၁ )ဆောင် ၊ စာသင်
ဆောင်( ၂ )ဆောင် ၊ ပုံဆွဲဆောင်( ၁ )ဆောင်နှင့် အလုပ်ရုံများမှာ Civil , EP ,Mechanical များ
ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

          မရှိပါ ။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

   မရှိပါ ။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

   မရှိပါ ။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
    Civil EP Mech ပေါင်း
စဥ် သင်တန်း ကျား ကျား ကျား ကျား
၁။ ပထမနှစ် ၃၆ ၃၄ ၅၇ ၁၇ ၁၂၇ ၃၄
၂။ ဒုတိယနှစ် ၃၀ ၁၁ ၂၆ ၁၁ ၃၄ ၉၀ ၂၈
၃။ တတိယနှစ် ၂၃ ၁၄ ၁၅ ၁၇ ၁၇ ၅၅ ၃၇
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဥ် Civil EP Mech စာပေ စုစုပေါင်း
၁။ ၁၃ ၂၀ ၁၅ ၂၀ ၆၈
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

          ဦးစီးဌာနမှ scholarship program များအတိုင်း အခွင့်အလှမ်းများရှိပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: