အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)အားသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် (၂၀၁၀-၂၀၁၁)ပညာသင်နှစ်(၆.၁၂.၂၀၁၀)တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)အားအောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်-
        (က)    ဒေသတွင်းရှိတက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှအဆင့်မီသူတိုင်း  အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကိုမိမိဒေသအတွင်း၌ပင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်။
        (ခ)    ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်ပေါ်လာသောအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များသင်ကြားပေးနိုင်ရန်၊
        (ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်သောအရည်အချင်းပြည့်၀သည့် အင်ဂျင်နီယာကောင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊
        (ဃ)    အသိပညာပြည့်၀သော အတတ်ပညာရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် မွေးထုတ်ပေးရန်၊

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 

 

ဖုန်း                          ၀၉-၇၇၂၄၀၁၈၇၀

                                ၀၉-၈၆၉၀၁၁၇

                                ၀၉-၂၅၆၅၈၀၅၈၄

Email Address:        gtityt@dtve.org

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 

 

 (၉.၁၂.၂၀၀၉) မှ (၃.၅.၂၀၁၀)ထိဦးဇော်ငွေ(ME,EC)၊ ကထိက


 (၄.၅.၂၀၁၀) မှ (၂၄.၆.၂၀၁၄)ထိဦးမင်းမင်းဦး၊ ME(IE)၊ ကထိက


 (၂၅.၆.၂၀၁၄)မှ (၁၆.၅.၂၀၁၈)ထိဒေါ်အေးနွဲ့စံ၊ME(Mechnical)၊ပါမောက္ခ


 (၁၆.၅.၂၀၁၈)မှ ယနေ့ထိ ဒေါက်တာကျော်စံဝင်း၊ Ph.D (EP)၊ ပါမောက္ခ

ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 
ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စဥ် ပညာသင်နှစ် B-Tech A.G.T.I စုစုပေါင်း
၂၀၀၉-၂၀၁၀      
၂၀၁၀-၂၀၁၁      
၂၀၁၁-၂၀၁၂      
၂၀၁၂-၂၀၁၃      
၂၀၁၃-၂၀၁၄      
၂၀၁၄-၂၀၁၅      
၂၀၁၅-၂၀၁၆      
၂၀၁၆-၂၀၁၇   ၁၇၉ ၁၇၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈   ၁၅၉ ၁၅၉
စုစုပေါင်း   ၃၃၈ ၃၃၈

သင်တန်းအပတ်စဉ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးခဲ့သော ကာလတိုသင်တန်းသားများစာရင်း

စဉ် သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် သင်တန်းဆင်းဦးရေ
ကျား ပေါင်း
၂၂.၆.၂၀၁၅ မှ ၃.၈.၂၀၁၅ ထိ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
၂၂.၆.၂၀၁၅ မှ ၃.၈.၂၀၁၅ ထိ ဂဟေဆော်သင်တန်း ၁၂   ၁၂
၁၀.၈.၂၀၁၅ မှ ၁၈.၉.၂၀၁၅ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း   ၁၇ ၁၇
၁၄.၉.၂၀၁၅ မှ ၂၈.၁၀.၂၀၁၅ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၅   ၁၅
၁၄.၉.၂၀၁၅ မှ ၂၈.၁၀.၂၀၁၅ ထိ တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၅   ၁၅
၁.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၈.၁.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦး  
ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်း
၂.၅.၂၀၁၆ မှ ၃.၆.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၁
၂.၅.၂၀၁၆ မှ ၃.၆.၂၀၁၆ ထိ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း  
၂၇.၆.၂၀၁၆ မှ ၅.၇.၂၀၁၆ ထိ ဂဟေ (Welding) သင်တန်း  
၁၀ ၈.၈.၂၀၁၆ မှ ၁၆.၉.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းသင်တန်း  
၁၁ ၈.၈.၂၀၁၆ မှ ၁၆.၉.၂၀၁၆ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၃ ၁၃ ၂၆
၁၂ ၈.၈.၂၀၁၆ မှ ၁၆.၉.၂၀၁၆ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၅
၁၃ ၁၂.၉.၂၀၁၆ မှ ၇.၁၀.၂၀၁၆ ထိ Auto CAD သင်တန်း
၁၄ ၂.၁.၂၀၁၇ မှ ၁၀.၂.၂၀၁၇ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၇   ၁၇
၁၅ ၂.၁.၂၀၁၇ မှ ၁၀.၂.၂၀၁၇ ထိ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂၃ ၂၆
၁၆ ၁၃.၂.၂၀၁၇ မှ ၂၄.၃.၂၀၁၇ ထိ တွင်ခုံ၊ဖောက်ခုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၆   ၁၆
၁၇ ၁၃.၂.၂၀၁၇ မှ ၂၄.၃.၂၀၁၇ ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း  
၁၈ ၁၃.၂.၂၀၁၇ မှ ၂၄.၃.၂၀၁၇ ထိ အခြေခံအီလက်ထရောနစ်သင်တန်း  
၁၉ ၃.၇.၂၀၁၇မှ၂၈.၇.၂၀၁၇ထိ Auto CAD သင်တန်း ၁၈ ၁၉
၂၀ ၃.၇.၂၀၁၇မှ၂၈.၇.၂၀၁၇ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၅ ၁၈
၂၁ ၃.၇.၂၀၁၇မှ၂၈.၇.၂၀၁၇ထိ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းသင်တန်း ၂၀ ၂၄
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

 

ရေဖြူကျေးရွာ၊ သရက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)၌ ( ၂” x၂၀၀’)အဝီစီတွင်းရှိပြီးဂါလံ(၂)သောင်းဆံ့မြေအောက် ရေသိုလှောင်ကန်သို့ ရေမြှုပ်မော်တာဖြင့်မောင်းတင် သိုလှောင်ပြီးရေစင် အမြင့်ပေ(၃၀)ပေရှိသောဂါလံ (၁၆၀၀)ဆံ့ ရေကန်သို့ ဖြင့် တစ်ဆင့်မောင်းတင်၍ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။Ø( ᴓ ၆”x ၆၀၀’) Tube Well တူး၍ ဂါလံ (၁)သောင်းခွဲဆံ့Ground Tank  သို့ Pump ဖြင့်တင်ပြီး ကျောင်း၀င်းအတွင်းနေထိုင်ကြသောဆရာ၊ဆရာမ၊၀န်ထမ်းများအတွက် သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမ၊၀န်ထမ်းများ ၊ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် သောက်ရေကိုရေသန့်၀ယ်ယူ သောက်ရပါသည်။
    အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)တွင် ၆.၆ကေဗွီအေ ဓါတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုမှာအဆင်ပြေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။
    အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)တွင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကျောင်းတက်၊ကျောင်းဆင်းအတွက်ပုဂ္ဂလိက(လင်းယုန်)သုံးဘီးယာဉ် လိုင်းဖြင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
    အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သရက်မြို့)တွင် ဆရာ၊ဆရာမများမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများပညာရည်မြင့်မားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာစေရေးတို့အတွက် ဘာသာရပ် သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ လက်တွေ့ပြုလုပ်ခြင်းများကိုစနစ်တကျ အချိန်စာရင်းများရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားစေရေးအတွက် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကျောင်းတက်မှန်ကန်စေရေး၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများကိုနားလည်တတ်ကျွမ်းစေရန် ဌာနမှူးနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများကအချိန်ပြည့်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ဘာသာရပ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကိုအပါတ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ဒေသတွင်းရှိတက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများမှအဆင့်မီသူတိုင်း    အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကိုမိမိဒေသအတွင်း၌ပင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဒေသတွင် လိုအပ်နေသောကာလတိုသင်တန်းများဖြစ်သော (အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း၊ ဂဟေဆော်သင်တန်း၊ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း၊တွင်ခုံ၊ဖောက်ခုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း၊အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း၊Auto CAD သင်တန်း၊တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦးကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုသင်တန်း) စသည့် သင်တန်းများကိုလည်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင် သော Technician များစွာလိုအပ်နေပါသဖြင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများမှ မွေးထုတ်ပေးသော (၃)နှစ် သင်တန်းပြီးသောကျောင်းသား/သူများသည် အနာဂတ်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း မြို့ပြ အီလက်ထရောနစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအား စက်မှု စုစုပေါင်း
အမည် ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
A.G.T.I ၃၁ ၂၉ ၆၀ ၂၃ ၂၁ ၄၄ ၃၉ ၂၃ ၆၂ ၅၇ ၆၆ ၁၅၀ ၈၂ ၂၃၂
(ပထမနှစ်)
A.G.T.I ၃၉ ၁၃ ၅၂ ၃၁ ၂၅ ၅၆ ၂၃ ၂၀ ၄၃ ၄၃ ၄၇ ၁၃၆ ၆၂ ၁၉၈
(ဒုတိယနှစ်)
A.G.T.I ၃၀ ၁၉ ၄၉ ၁၆ ၁၇ ၃၃ ၂၅ ၁၈ ၄၃ ၂၈ ၃၅ ၉၉ ၆၁ ၁၆၀
(တတိယနှစ်)
စုစုပေါင်း ၁၀၀ ၆၁ ၁၆၁ ၇၀ ၆၃ ၁၃၃ ၈၇ ၆၁ ၁၄၈ ၁၂၈ ၂၀ ၁၄၈ ၃၈၈ ၂၀၅ ၅၉၀
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 

-

Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဂျပန် စသည့် နိုင်ငံများသို့ ကျောင်းသား/သူများသွားရောက်၍ လေ့လာသင်ကြားနိုင်ရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။