အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)

ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော ရက်စွဲနှင့် ကျောင်း သမိုင်း အကျဉ်း: 

၁၆-၁-၂၀၁၅-  အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပါသည်။

ကျောင်းတည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ Mission Vision: 

(က) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းပညာ နှင့်သက်မွေးပညာရပ်များနှင့်သင်တန်းများကို လိုအပ်သလို တိုးချဲ့သင်ကြားပေးရန်။
(ခ) ပညာအခြေပြုလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်။
(ဂ) ဒေသတွင်းပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်မှုအတွက် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်။

ကျောင်း Website (ရှိပါက ဖော်ပြရန်): 
ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်(စ်) နံပါတ် နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ: 
စဉ် ဖုန်းနံပါတ် အီးမေးလိပ်စာ
၀၉-၂၆၂၈၇၀၇၇၄ gtilpn@dtve.org
၀၉-၂၆၂၈၇၀၇၇၆  
၀၅၃-၃၂၄၂၃  
ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်များနှင့် လက်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အမည်: 
စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူး ခုနှစ်
မှ ထိ
ဦးမင်းမင်းဦး ME (IE) ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး ၂၆-၆-၂၀၁၄ ၀၇/၀၄/၂၀၁၇
ဒေါက်တာဝတ်ရည်လှိုင် Ph.D(EP) ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၇/၀၄/၂၀၁၇ ၁၅-၅-၂၀၁၈
ဒေါက်တာထက်ထိုက်ထွေး Ph.D(Met) ညွှန်ကြားရေးမှူး ၁၅-၅-၂၀၁၈ ယနေ့ထိ
ဘာသာရပ်များ/ သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ အလိုက် နှစ်စဉ်မွေးထုတ်ပြီးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာရင်း: 

 

ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီးသော AGTI အောင်လက်မှတ်ရ ကျောင်းသား/သူအင်အားစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် မြို့ပြ လျှပ်စစ် လျှပ်စစ် စက်မှု စုစုပေါင်း
ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းအား
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၀ ၂၉ ၃၃ ၅၇ ၁၄၉

 ပညာသင်နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးသော ပုံမှန် A.G.T.I Diploma သင်တန်းသား/သူများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ကျား စုစုပေါင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၀၁ ၄၈ ၁၄၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၉၀ ၃၅ ၁၂၅
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၉၂ ၄၃ ၁၃၅
စုစုပေါင်း ၂၈၃ ၁၂၆ ၄၀၉

ကာလတိုသင်တန်းများဖွင်‌့လှစ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ (စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အချိန်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ ထိ)

စဥ် သင်တန်းအမည် ဖွင့်လှစ် သင်တန်းသား စုစုပေါင်း
သည့်အကြိမ်
အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း  ၈၇
ဒီဇယ်အင်ဂျင်(တစ်လုံးထိုး)စက်ပြင်သင်တန်း  ၁၈
ဂဟေဆက်သင်တန်း  ၅၉
အီလက်ထရောနစ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း  ၁၉
မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၊အောက်ခံထည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတတ်ပညာသင်တန်း  ၁၀
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း  ၂၅
အခြေခံလက်သမားသင်တန်း 
ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း  ၁၂
Rewinding of A.C Motor and Generator  ၂၀
၁၀ AutoCad Intermediate Course သင်တန်း  ၁၀
စုစုပေါင်း   ၂၄၉

 


ကာလတိုသင်တန်းများဖွင်‌့လှစ်မည့်အခြေအနေ(၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာထိ)

စဥ် သင်တန်းအမည် တစ်ကြိမ်လျှင် သင်တန်းသား ဦးရေ ဖွင့်လှစ် သည့် အကြိမ်

တစ်နှစ်အတွင်းသင်

တန်းသား စုစုပေါင်း

အခြေခံသံချည်သံကွေးသင်တန်း ၁၅ ၁၅
အခြေခံလက်သမားသင်တန်း ၁၅ ၁၅
အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ် ၁၅ ၁၅
တန်းခြင်းသင်တန်း 
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း  ၂၀ ၂၀
စုစုပေါင်း ၆၅   ၆၅
ကျောင်းတည်ရှိရာ နေရာ( တိုင်း/ ပြည်နယ်): 
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ကျောင်းလိပ်စာ (မြေအကျယ်အဝန်းအပါအဝင်) အနီးအနားရှိ ထင်ရှားသော နေရာများ: 

-

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရ (သို့မဟုတ်) အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်း အမည်များ: 

-

ကျောင်းမှပံ့ပိုးပေးထားမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ: 

ပုံမှန်သင်ကြားမှုနှင့် ကာလတိုသင်တန်းများ 

ကျောင်းပြီးဆုံးပါက အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများ: 

နိုင်ငံတော်၏စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်လိုအပ်နေသော ကျွမ်းကျင် Technician များအဖြစ် မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ

လက်ရှိတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသားဦးရေ (ဘာသာရပ် အလိုက် ကျား၊ မ၊ စုစုပေါင်း): 
စဉ် သင်တန်း မြို့ပြ လျှပ်စစ် လျှပ်စစ် စက်မှု စုစုပေါင်း
ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းအား
AGTI Year I ၄၇ ၄၈ ၅၀ ၅၇ ၂၀၂
AGTI Year II ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၃၇ ၁၆၈
AGTI Year III ၃၂ ၂၅ ၃၉ ၃၅ ၁၃၁
စုစုပေါင်း ၁၂၈ ၁၁၄ ၁၃၀ ၁၂၉ ၅၀၁
သင်တန်းဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်းအရေအတွက်: 
စဉ် ဘာသာရပ် ဆရာ၊ဆရာမအရေအတွက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၁၀
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ၁၁
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ
စာပေ ၁၅
စုစုပေါင်း ၅၃
Scholarship ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း: 

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)၏ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ပညာသင်နှစ်တွင် Civil ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယ နှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသူ(၂)ဦး၊ EP ဒုတိယနှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသူ(၁)ဦးနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင်နှစ်တွင် Mech ဒုတိယနှစ်သင်တန်းမှ ကျောင်းသား(၁)ဦး သည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ (၃)နှစ်တာ ပညာသင်ဆု (Scholarship) ရရှိပါသည်။

သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: