အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(သန်လျင်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း