အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လက်ပံတန်း)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း