အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပ္ပတ္တာ)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ AGTI ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း